ANEXA NR. 3 PROIECT DE ŢARĂ pentru o Românie democratică şi reunită – Martie 1991

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Republic, aici, proiectul intitulat ALTERNATIVA „ALFA” pentru o Românie democratică şi reunită, pe care l-am scris la 8 luni după de fusese adoptată Legea 15/1990 şi cu 9 luni înainte de adoptarea Constituţiei României, prin referendumul din data de 8 decembrie 1991. Proiectul a fost aprobat şi însuşit de conducerea Cartelului Sindical „ALFA”. A fost prezentat şi Preşedintelui Ion Iliescu, de o delegaţie a Cartelului din care am făcut şi eu parte.

Republic, mai jos, şi replica Departamentului de analiză politică al Preşedinţiei României la această ALTERNATIVĂ.

Republic aceste două documente pentru a demonstra că a existat o ALTERNATIVĂ la ceea ce s-a întâmplat, în România, în ultimii 25 de ani, că această ALTERNATIVĂ a fost respinsă de cea mai înaltă autoritate a statului român, de Preşedintele României.

Există mulţi români, inclusiv în mediile academice, care afirmă că dezastrul economiei şi societăţii româneşti din ultimul sfert de veac a fost posibil şi datorită faptului că România nu a avut un PROIECT DE ŢARĂ, nu a avut o ALTERNATIVĂ care să fi orientat poporul român în direcţia cea bună.

Cele două documente, publicate în luna martie a anului 1991, stau mărturie că România a avut un PROIECT DE ŢARĂ, care, aplicat, ar fi transformat România într-o ţară prosperă şi puternică, într-o Elveţie a Europei de Est.

Ideile de forţă, principiile fundamentale ale actualului PROIECT DE ŢARĂ, care este CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR, erau, deja, cristalizate în ALTERNATIVA elaborată şi pusă la dispoziţia poporului român în martie 1991. Erau cristalizate conceptele de suveranitate a cetăţeanului, a poporului, conceptul de economie democratică, de oligarhie financiară şi altele.

România a avut o ALTERNATIVĂ, dar a existat o forţă criminală care s-a opus acestei ALTERNATIVE.

Responsabili de această crimă sunt cei care au fost instalaţi la conducerea statului român prin lovitura de stat din decembrie 1989 şi care ţin în captivitate poporul român, prin statul uzurpat şi corupt.

Iată textul ALTERNATIVEI publicat în ziarul România Liberă din data de 20 martie 1991.

ALTERNATIVA „ALFA”

Pentru o Românie democratică şi reunită

“Având în vedere, pe de o parte, eşecul reformei elaborată şi aplicată de către guvernul ROMAN, faptul că această reformă a adus ţara la dezastru economic şi social, la degradarea potenţialului productiv şi sărăcirea fără precedent a populaţiei, şi, pe de altă parte, lipsa unei alternative viabile din partea opoziţiei politice, Cartelul Sindical ALFA, profund îngrijorat de soarta milioanelor de salariaţi ai ţării, consecvent cu poziţia pe care a avut-o de la început faţă de efectele reformei guvernamentale, propune naţiunii următoarea alternativă pentru scoaterea României din comunism şi plasarea ei pe drumul democraţiei şi prosperităţii:

I. OBIECTIVUL FUNDAMENTAL AL NAŢIUNII

O Românie democratică şi reunită

Obiectivul fundamental ce trebuie urmărit de naţiune în acest moment al istoriei sale este construirea unei Românii democratice şi reunite, partener egal, demn şi activ în comunitatea europeană şi mondială a naţiunilor democratice.

II. REFORMA STATULUI

1. Suveranitatea absolută a cetățeanului

Repunerea cetățeanului, a poporului român, în situația de suveran, de deținător al tuturor drepturilor sale naturale, individuale și colective, între care esențiale sunt: dreptul la viață, proprietate, bunăstare și fericire personală, educație, sănătate, muncă, informare, credință, exprimare a opiniei, întrunire și asociere, așezare și circulație, unitate și independență națională.

Aceste drepturi nu pot face obiectul nici unei alte legi în afară de contractul social fundamental care este Constituția, adoptată prin exprimarea directă a voinței cetățenilor, prin referendum popular.

2. Stat garant al libertăților individuale

Restructurarea statului român prin transformarea lui în garant al libertăților individuale și slujitor al cetățeanului: organismele și funcționarii statului, indiferent de denumire și rang (președinte, parlament, guvern, senator, deputat, prim-ministru, prefect, primar etc.) există și funcționează numai prin voința, sub controlul și în serviciul cetățeanului. Statul nu are și nu poate exercita nici o putere, nici un drept în afara celor încredințate direct de către cetățean, prin referendum.

III. REFORMA ECONOMICĂ

1. Economie democratică de piață

Crearea şi dezvoltarea în România a unei economii democratice de piaţă, ale cărei principale caracteristici sunt:

A) proprietatea individuală asupra capitalului, proprietate izvorâtă din muncă şi larg difuzată în rândul populaţiei;

B) alocarea eficientă a resurselor şi formarea echitabilă a veniturilor şi capitalurilor prin mecanismul controlat al pieţei, care să facă imposibile acţiunile speculative, de manipulare a instrumentelor financiare (preţuri, dobânzi etc.) de către stat sau deţinători de monopoluri asupra resurselor;

C). Participarea statului la activitatea economică ca agent regulator, prin emiterea şi aplicarea de legi care să apere şi să stimuleze iniţiativa economică particulară şi ca agent de protecţie a cetăţeanului, prin preluarea unei părţi din veniturile create în economie sub formă de taxe şi impozite şi utilizarea acestora pentru exercitarea funcţiilor ce-i sunt încredinţate prin Constituţie, calitatea sa de garant al drepturilor naturale ale cetăţenilor – apărarea independenţei naţionale, ordinea publică, învăţământ, sănătate etc.

2. Împroprietărirea cetăţenilor României cu avuţia acumulată până la Revoluţie

Transformarea economiei comuniste într-o economie democratică de piaţă nu poate fi efectuată decât prin împroprietărire, prin trecerea gratuită în proprietatea individuală a cetăţenilor ţării a capitalului acumulat în proprietatea comunistă, de stat şi cooperatistă.

Mecanismul de împroprietărire trebuie să răspundă intereselor tuturor generaţiilor şi tuturor categoriilor de cetăţeni ai ţării şi să ofere garanţia transformării rapide a societăţii româneşti într-una asemănătoare celor existente astăzi în ţările democratice, civilizate şi prospere ale lumii. Proiectul de lege privind împroprietărirea cetăţenilor României, susţinut de către ALFA încă din luna august 1990 şi introdus ca iniţiativă legislativă în Senatul României la data de 10 decembrie 1990, neluat încă în dezbatere până în prezent, răspunde integral acestor cerinţe.

Va fi cea mai mare împroprietărire din istorie şi ALFA consideră realizarea acesteia ca principală îndatorire a naţiunii faţă de ea însăşi.

Trecerea capitalului naţional în proprietatea cetăţenilor României va avea ca efecte:

 • oprirea procesului de pauperizare a populaţiei, de îmbogăţire fără muncă a privilegiaţilor vechiului şi actualului regim, de transformare a acestora în oligarhie financiară, de degradare a potenţialului productiv şi financiar al ţării;
 • creşterea rapidă a unui mare număr de întreprinderi particulare româneşti, viabile, sănătoase, capabile să asigure:

– Concurenţa cerută de reala liberalizare şi reducere a preţurilor mărfurilor;

– Utilizarea eficientă a capacităţilor de producţie, existente;

– Locuri de muncă pentru personalul disponibilizat;

– Volum sporit de mărfuri şi servicii:

– Scăderea presiunii inflaţioniste;

– Venituri sporite, atât pentru cetăţeni, cât şi pentru stat;

– Disponibilităţi pentru export;

– Valută pentru cumpărarea energiei, materiilor prime şi tehnologiei din import;

– Rezerve valutare financiare şi materiale pentru susţinerea circulaţiei demne a monedei naţionale etc.

3. Împroprietărirea ţăranilor cu întregul pământ şi inventar agricol

Prin mecanismul de împroprietărire propus de către ALFA ţăranii României vor deveni, în mod gratuit, proprietari nu numai asupra suprafeţelor agricole „aduse” în CAP-uri, ci şi asupra celor din IAS-uri, ca şi asupra întregului capital – clădiri, construcţii agrozootehnice, tractoare, alte maşini agricole – acumulat în CAP-uri, IAS-uri, SMA-uri etc.

Prin aplicarea acestui proiect vor fi eliminate deficienţele şi inechităţile create de Legea fondului funciar, se va asigura independenţa reală a ţărănimii faţă de bănci şi faţă de monopolul statului asupra resurselor economice necesare gospodăriilor ţărăneşti – în primul rând uneltele agricole – se vor crea condiţii pentru dezvoltarea unei agriculturi româneşti moderne, eficiente.

4. Tratament egal pentru capitalul străin şi cel autohton

Crearea cadrului legislativ care să ofere investitorilor străini condiţii de plasare a capitalurilor în România asemănătoare cu cele existente în ţările democratice ale lumii:

– Investiții în obiective noi cu capitalul integral străin;

– Societăți mixte cu capital particular străin și capital particular autohton;

– Cumpărări de capital financiar (acțiuni, obligațiuni etc.) de la proprietarii particulari români.

ALFA se pronunță în mod categoric împotriva tranzacţiilor care au ca obiect capitalul aflat în proprietatea statului. Investițiile străine și orice alte operațiuni care privesc această avuție inclusiv vânzările trebuie să constituie dreptul exclusiv al cetățenilor împroprietăriți.

IV. PROTECȚIA CETĂȚEANULUI

Din necesitatea armonizării intereselor și acțiunilor întreprinse de cetățenii liberi și independenți ai societății democratice, în scopul asigurării bunăstării și fericirii lor personale, rezultă rolul statului modern de agent protector al libertăților individuale și colective ale cetățenilor țării. Rostul statului modern nu este acela de a se proteja pe sine ci de a-i proteja pe cetățenii în slujba cărora se află.

Din acest punct de vedere, Cartelul ALFA se pronunță pentru un stat puternic, bogat, îndreptățit să preia – sub formă de taxe și impozite – și obligat să administreze, în mod centralizat și eficient, o importantă parte a veniturilor create în economie pentru protecția pe diverse planuri a cetățenilor, între care esențiale sunt:

 • protecția biologică, prin dezvoltarea unui sistem de asistență medicală, minimă, de care să beneficieze în mod gratuit toți cetățenii tării, indiferent de veniturile lor personale, de sprijinire a mamelor și a familiilor noastre în creșterea de copii sănătoși, de susţinere a activității de educație fizică și sportivă de care să beneficieze întreaga populație a țării;
 • protecția ecologică, prin intervenția energică, legislativă și financiară, a statului în refacerea și păstrarea purității mediului natural al țării, ca și al celui construit de către oameni;
 • protecția socială, concretizată pe de o parte, în instaurarea unor relații de echitate și securitate între muncă și capital, de neconceput fără existența unor sindicate puternice, independente, pe de altă parte, într-un sistem de asigurări sociale – pensii de bătrânețe, de boală, de șomaj etc. – Finanțat de agenți economici, administrat și garantat de către stat;
 • protecția educațională, prin dezvoltarea unui sistem de învățământ independent din punct de vedere ideologic, înzestrat cu tehnică modernă, încadrat cu dascăli competenți, responsabili și autonomi, bine plătiți; învățământ gratuit pentru toți copiii țării, indiferent de veniturile părinților, la toate nivelurile, în funcție de aptitudinile fiecăruia;
 • protecția culturală, prin finanțarea de către stat a acțiunilor de păstrare și dezvoltare a patrimoniului cultural al națiunii;
 • protecție juridică, prin punerea sub controlul cetățeanului a întregului sistem juridic al țării, ceea ce implică, printre altele, și alegerea judecătorilor de către populație prin vot direct, universal și secret;
 • protecția informațională, prin asigurarea unei informări corecte şi gratuite a cetăţeanului asupra vieţii politice, prin crearea unui canal de televiziune, a unui post de radio la nivel naţional, finanţate de la bugetul statului, cu administraţii numite de un consiliu de guvernatori, independenţi faţă de organele executive ale statului, ales de către popor, prin vot direct, universal şi secret;
 • protecția financiară, prin instituirea uni consiliu de guvernatori financiari ai naţiunii, independenţi faţă de organele executive ale statului, ales direct de către popor, prin vot universal şi secret, care va avea ca principală atribuţie numirea administratorilor Băncii Naţionale a României şi aprobarea principalelor decizii ale acestora referitoare la moneda naţională şi nivelul ratei dobânzilor;
 • protecția publică, prin crearea unei poliţii dedicate servirii cetăţeanului, bine plătită şi înzestrată din punct de vedere tehnic, ai căror conducători la nivelul localităţilor (comune, oraşe, municipii) să fie aleşi direct de către populaţie, prin vot universal şi secret;
 • protecția naţională, asigurată prin crearea şi dezvoltarea unei armate puternice, bine plătită şi înzestrată din punct de vedere tehnic, capabilă să apere integritatea teritoriului ţării.

V. Cooperare externă în demnitate naţională

ALFA porneşte de la realitatea că România a fost, este şi va rămâne o ţară europeană. Naţiunea română nu are nevoie să ceară nimănui intrarea în propria locuinţă: ea este locatară pe veci a unei părţi a teritoriului Europei; este un drept definitiv, imprescriptibil, care nu poate fi câştigat sau pierdut prin comportamentul bun sau rău al unui guvern efemer. Lucrul de care are nevoie naţiunea română în acest moment este o guvernare capabilă să ofere cetăţenilor săi, românilor, o societate cu reguli şi structuri asemănătoare celor existente în majoritatea ţărilor Europei şi a restului lumii, adică o societate democratică, fără de care relaţiile noastre cu celelalte naţiuni nu vor fi cele dorite, adică relaţii de egalitate, demnitate şi cooperare.

De succesul nostru acasă, în asigurarea democratizării şi prosperităţii interne, va depinde atât calitatea relaţiilor cu celelalte ţări, participarea la procesul unificării europene, cât şi făurirea idealului reunificării noastre naţionale.”

One thought on “ANEXA NR. 3 PROIECT DE ŢARĂ pentru o Românie democratică şi reunită – Martie 1991

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.